Estatuts

Estatuts de la Societat Catalana de Llengua i Literatura

Versió en pdf

Els Estatuts de la Societat Catalana de Llengua i Literatura van ser aprovats per l’Assemblea General el 13 de març de 1991 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de maig de 1991.

Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig del mateix any, es redacten uns nous Estatuts de la Societat Catalana de Llengua i Literatura.

Article 2. La Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Filològica, té per finalitat l’estudi de totes les branques i de tots els aspectes de la llengua i de la literatura catalanes i la difusió d’aquests estudis per mitjà de la publicació. Es regeix pels Estatuts presents, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1998) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

Article 5. Els òrgans de govern de la Societat són: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixen. Ordinàriament s’haurà de reunir un cop l’any per aprovar la gestió econòmica i el programa d’activitats i, quan s’escaigui, elegir la Junta Directiva. El president de la Junta Directiva o un terç dels socis podran convocar una Assemblea General extraordinària quan ho creguin convenient.

Article 7. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea. La Junta Directiva consta de: president, vicepresident, secretari, tresorer i dos vocals. Els càrrecs de la Junta seran quadriennals, renovables consecutivament una sola vegada; l’elecció de la Junta serà vàlida amb la meitat dels vots de l’Assemblea General en ple; cada quadrienni es renovaran tan sols la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva, és a dir tres de les sis persones que la constitueixin.

El president i el vicepresident representen l’autoritat de la Societat per delegació; el primer assistirà amb veu i vot a les reunions de la Secció Filològica i als plens de l’IEC d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans, serà membre de la Comissió de Societats Filials i tindrà l’obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC la Secció Filològica de les activitats i funcionament de la Societat.

El secretari serà el responsable del funcionament de les activitats científiques de la Societat i tindrà l’obligació de notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de les activitats en qüestió i els canvis que es produeixin en la Junta Directiva. En acabar cada curs serà competència del secretari elaborar una memòria anual d’activitats que es trametrà al secretari general de l’IEC per mitjà de la Secció Filològica.

El tresorer gestionarà les finances de la Societat i en donarà compte a l’Assemblea General.

Els vocals col·laboraran en les tasques damunt dites segons convingui.

Article 8. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció Filològica i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i vetllarà per la qualitat científica de les publicacions i actes de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i actuarà de nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9. La Junta Directiva designarà un comitè de publicacions format per un nombre reduït de membres, el qual, d’acord amb les normes establertes per la dita Junta i amb el beneplàcit del delegat de l’IEC, tindrà cura, en tots els seus aspectes, de les publicacions de la Societat.

Article 10. Seran membres de la Societat els fundadors i els qui ulteriorment hauran estat admesos i estaran al corrent de pagaments de quota. Tots els membres tindran els mateixos drets i deures. La qualitat de soci a més de voluntàriament, es perdrà si la Junta Directiva accepta la petició del tresorer en aquest sentit per a un membre que fa tres anys que no paga la quota.

Article 11. La Societat podrà organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Article 12. Constitueixen recursos de la Societat:

  1. Recursos ordinaris: les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
  2. Extraordinaris: les subvencions o donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 13. Un reglament interior, aprovat per l’Assemblea General, podrà regular el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts.

Article 14. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició d’un terç dels membres de la Societat. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària; però només tindrà efecte mentre quinze membres acordin continuar la Societat i mentre no hagi estat informat i proposat a la secció corresponent, dictaminat  favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 15. Aquests Estatuts seran reformables en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte; perquè la  reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de la meitat més un dels membres de la Societat i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 16. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 17. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.